Виключно за умови обрання підприємством такої форми організації ведення бухгалтерського обліку як введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, цих працівників може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності на загальних підставах, передбачених КЗпП України.

При виборі будь-якої іншої форми організації ведення бухгалтерського обліку (ч.4 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), притягнення особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку до дисциплінарної відповідальності є неможливим, оскільки такі відносини не регулюються трудовим правом.

Детальніше розглянемо підстави притягнення бухгалтера до дисциплінарної відповідальності.

Так, відповідно до ст.147 КЗпП України, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано вичерпний перелік заходів дисциплінарного стягнення - лише догана або звільнення. Спеціальних заходів стягнення, які застосовуються до бухгалтера законодавством не встановлено.

Відповідно до положень Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету праці СРСР №213 від 20.07.1984, які є чинними, порушення трудової дисципліни визначається як невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

Основні обов’язки бухгалтера визначені у ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Так, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В залежності від особливостей діяльності підприємства, більш конкретизований перелік трудових обов’язків бухгалтера, як правило, закріплюється у посадових інструкціях.

Важливим є те, що дисциплінарні стягнення може застосовувати лише орган або посадова особа яким надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника (ст.147-1 КЗпП України).

Заходи дисциплінарного стягненняПідстави застосування
ДоганаПорушення трудової дисципліни
ЗвільненняСистематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

Терміни притягнення до дисциплінарної відповідальності бухгалтера також, є загальними: безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Однак, у будь-якому випадку, стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (ст.148 КЗпП України).

Для запису на консультацію

Заповніть форму, щоб замовити зворотній дзвінок

*натискаючи «Відправити», Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності